Regulamin

1.  Zarejestrować może się każda firma posiadająca swoją siedzibę na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej

2.  Warunkiem poprawnej rejestracji jest podanie wymaganych w formularzu rejestracyjnym danych oraz adresu e-mail

3.  Tomasz Sadowski poprzednio - ALCAZAR REGON 101085550, NIP 732-107-48-04 zastrzega sobie prawo do weryfikowania danych Klientów w trakcie oraz po zakończeniu procesu rejestracji. ALCAZAR może uzależnić rejestrację lub korzystanie ze strony internetowej przez Klienta od uwiarygodnienia podanych przez niego danych.

4.    Rejestracja może zostać dokonana wyłącznie przez osoby uprawnione do reprezentacji Klienta.  

5.  Usługi, polegające na zamieszczaniu informacji o prowadzonej działalności gospodarczej i ofercie na www.firmowabaza.pl – są bezpłatne 

6.  Klient oświadcza, iż przysługują mu autorskie prawa majątkowe do wszystkich materiałów umieszczanych przez niego na www.firmowabaza.pl , stanowiących utwór w rozumieniu ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jedn.: Dz. U. z 2006 r. Nr 90, poz. 631 ze zm.). Klient oświadcza ponadto, iż jest uprawniony do korzystania ze znaków towarowych i innych elementów zawartych w zamieszczanych przez siebie materiałach.

7.  ALCAZAR zastrzega sobie możliwość ograniczania dostępu do www.firmowabaza.pl  ze względów technicznych, oraz nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek zakłócenia dostępu do Platformy będące następstwem działania Klienta lub siły wyższej.

8.  Klient w każdej chwili może zlikwidować swoje Konto. W przypadku likwidacji Konta w wariancie rozszerzonym. ALCAZAR nie jest zobowiązany do zwrotu kwoty za niewykorzystany czas opłaconej wersji rozszerzonej.

9.  ALCAZAR nie ponosi odpowiedzialności za cenę, rodzaj, jakość, produktów, towarów oraz usług oferowanych przez użytkowników www.firmowabaza.pl.

10.  ALCAZAR nie bierze udziału w transakcjach dokonywanych pomiędzy użytkownikami www.firmowabaza.pl, a wszelkie spory z tym związane strony rozwiązują między sobą bez angażowania ALCAZAR.

11.    ALCAZAR zastrzega sobie prawo usuwania Kont Klientów naruszających postanowienia Regulaminu a także Klientów, których email podany podczas rejestracji trwale nie jest aktywny.

12.    Korzystanie przez Klienta z usług www.firmowabaza.pl po wprowadzeniu zmian w Regulaminie oznacza ich akceptację.

13.   Klientowi nie wolno dostarczać treści o charakterze bezprawnym, dotyczy to w szczególności zamieszczania przez Klienta na www.firmowabaza.pl  utworów i treści w sposób naruszający prawa autorskie uprawionych podmiotów.

14.    W przypadku, gdy jakakolwiek osoba trzecia wystąpi wobec ALCAZAR z jakimikolwiek roszczeniami z tytułu naruszenia jej praw autorskich wynikających z wykorzystania przez Klienta materiałów, w tym, w szczególności opisów lub zdjęć, Klient zobowiązuje się zwolnić ALCAZAR z odpowiedzialności z tego tytułu.

15.    Zabrania się oferowania na www.firmowabaza.pl usług lub produktów, którymi obrót jest prawnie zakazany. W szczególności zakaz dotyczy zamieszczania ofert reklamujących systemy zarabiania w Internecie poprzez klikanie, polecanie użytkowników lub odbieranie poczty email, a także reklamujących inne programy o zbliżonym profilu.

16.    Klient zgadza się z tym, że naruszenie zasad regulaminu może skutkować likwidacją jego Konta w trybie natychmiastowym.

17.    Klient jest uprawniony do złożenia reklamacji w przypadku, gdy usługi przewidziane w niniejszym Regulaminie nie są realizowane prawidłowo lub są realizowane niezgodnie z postanowieniami Regulaminu. Reklamacja powinna zawierać udokumentowany opis problemu będącego podstawą reklamacji oraz dane identyfikujące Klienta.

18.  Reklamację można złożyć za pomocą poczty elektronicznej korzystając z formularza dostępnego na Platformie lub kierując zgłoszenie na adres: kontakt@firmowabaza.pl

19.  Reklamacja może zostać zgłoszona w ciągu 14 dni, licząc od momentu ujawnienia się przyczyn reklamacji. ALCAZAR rozpatruje reklamację w terminie 30 dni od daty jej otrzymania. Jeżeli reklamacja nie może zostać rozpatrzona w danym terminie, ALCAZAR powiadomi w tym terminie Klienta o przyczynach opóźnienia.

20.    ALCAZAR nie ponosi odpowiedzialności za szkody wyrządzone przez Klienta osobom trzecim w związku z korzystaniem przez niego z Usług, w szczególności zamieszczeniem danych firmowych przez osoby nieuprawnione na www.firmowabaza.pl.

21.    Regulamin podlega prawu polskiemu. Strony poddają się wyłącznej właściwości polskich sądów w zakresie wszelkich sporów lub spraw wynikających z postanowień Regulaminu lub z nimi związanych.

22.    W sprawach nieuregulowanych Regulaminem mają zastosowanie stosowne przepisy Kodeksu Cywilnego, a także inne stosowne przepisy, w tym w szczególności Ustawa o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jedn.: Dz. U. z 2006 r. Nr 90, poz. 631 ze zm.).

23.    Spory rozstrzygane będą przez sądy powszechne miejscowo właściwe ze względu na siedzibę ALCAZAR.

24.    Klient oświadcza, że zapoznał się z Regulaminem i akceptuje jego treść w całości.