Biznesplan jest opisem historii firmy i planem jej rozwoju w przyszłości. Określa misję firmy i jej strategię.

Biznesplan umożliwia:
- dokonanie wyceny firmy i prowadzonej przez nią działalności
- planowanie oraz kontrolę finansów firmy
- kontrolę realizacji strategii firmy

W zdecydowanej większości przypadków biznesplan powstaje w celu uzyskania kredytu bankowego. Osoba w banku która będzie czytała ten dokument chce znaleźć w nim odpowiedzi na poniższe pytania:

- historia funkcjonowania firmy
- doświadczenie właścicieli
- pozycja rynkowa firmy
- dotychczasowe inwestycje
- majątek firmy
- przeznaczenie środków z kredytu
- współfinansowanie inwestycji (wkład własny)
- zabezpieczenie kredytu

Integralną częścią biznesplanu są sprawozdania finansowe, które muszą zawierać wyniki finansowe za ostatnie lata, oraz prognozy sporządzone na okres kredytowania. Na podstawie przedstawionych dokumentów analityk kredytowy określi czy firma ma zdolność kredytową.


Biznesplan powinien zawierać:

- Streszczenie
- Opis działalności firmy
- Kadra kierownicza (właściciele) i pracownicy
- Rynek i konkurencja
- Opis przedsięwzięcia inwestycyjnego
- Sprawozdania finansowe
- Załączniki


Streszczenie
Pisanie naszego biznesplanu powinniśmy zacząć od krótkiego opisu przedsięwzięcia, jego głównych założeń i planu realizacji. Streszczenie jest esencją biznesplanu, zawiera informacje o tym czym mamy zamiar się zajmować wszystkie zalety naszego pomysłu. W dużym skrócie zamieszczamy informacje o kompetencjach właścicieli (kierownictwa) oraz określamy potrzeby finansowe projektu.  
Streszczenie powinno być maksymalnie jednostronicowe i tak napisane aby zainteresować analityka i zachęcić go do przeczytania pozostałej części naszego opracowania.


Opis działalności firmy
W tym rozdziale powinno znaleźć się odpowiedz na pytanie na czym polega działalność firmy. Najlepiej zacząć tradycyjnie - krótka historia firmy a w przypadku nowych firm, realizowanego przedsięwzięcia. Opis sposobu organizacji i zarządzania, status prawny, sytuację na rynku, konkurencyjność, majątek oraz źródła jego pochodzenia. Warto także napisać o naszych osiągnięciach, oraz o doświadczeniach jakie posiadamy.


Kadra kierownicza (właściciele) i pracownicy
Najważniejszym czynnikiem sukcesu firmy jest jej właściciel – przedsiębiorca. Jednak aby firma odniosła sukces musi tworzyć zgrany zespół. Pisząc tę część biznesplanu należy stworzyć wizerunek firmy w której cały zespół „gra do jednej bramki”. Należy opisać umiejętności oraz doświadczenie pracowników, wykształcenie, obowiązki osób zarządzających firmą, stosunki własnościowe. Dobrze jest zamieścić krótki opis systemu motywacji pracowników. W tej części zamieszczamy informacje na temat struktury organizacyjnej naszej firmy, która musi być logiczna i prosta tak aby była zrozumiała dla osoby czytającej biznesplan.


Rynek i konkurencja
Jak sama nazwa wskazuje ten podpunkt składa się z dwóch części – opisu rynku na którym działa firma i opisu konkurencji.

W pierwszej części – w opisie rynku należy scharakteryzować pozycję przedsiębiorstwa, zrealizowane zawarte kontrakty, inne powiązania z otoczeniem. Wypunktowuje również najistotniejsze szanse i ich konsekwencje oraz najistotniejsze zagrożenia i ich konsekwencje, a także wskazuje działania planowane w celu wyeliminowania lub zminimalizowania skutków zagrożeń i wykorzystania szans. Musimy określić jak duży jest rynek zbytu, oraz porównać ceny oraz jakość produktu usługi  jakie będziemy mogli zaproponować a jakie proponuje konkurencja.

Druga część to opis konkurencji – odradzam stwierdzenia w stylu „firma nie posiada konkurencji”. Dla analityka to sygnał, że firma działa w tak nieopłacalnym segmencie rynku, że inne podmioty nawet się nim nie interesują. Należy napisać  kilka zdań o zasięgu rynku na którym nasz biznes miałby funkcjonować czy to rynek lokalny czy krajowy. Musimy przedstawić informacje o gałęziach przemysłu, aktualnych trendach związanych z naszą działalnością. Przy opisach warto posłużyć się wykresami i tabelkami. Dokonaj analizę SWOT – czyli mocnych i słabych stron projektu. Określ udział w rynku, sprzedaż i dochodowość. Dobrze jest aby na poparcie tych informacji dysponować rzetelnymi faktami. Najlepiej posłużyć się badaniami statystycznymi czy rocznikami.


Opis przedsięwzięcia inwestycyjnego
W tej części biznesplanu przedstawiamy nasz produkt / usługę jego wyjątkowość oraz techniczną charakterystykę. musimy wykazać, że to będziemy oferować jest leprze od konkurencji.  

Musimy dokonać porównania naszego produktu z innymi dostępnymi na rynku produktami, określić dlaczego to właśnie nasz produkt zostanie wybrany spośród innych dostępnych na rynku. Musimy scharakteryzować potencjalnych klientów oraz podać w jaki sposób będziemy prowadzili kampanie marketingową i określić jej budżet. Następnie ustalamy cenę na nasz produkt i określamy jaki poziom sprzedaży będziemy musieli osiągnąć aby uzyskać zysk. Opisujemy metody dystrybucji produktu oraz określamy także plan sprzedaży opisując koszty i metody dostarczenia produktu. Przedstawiamy harmonogram realizacji naszego projektu w którym określamy terminy najważniejszych działań.

Podstawowym założeniem biznesplanu jest przekonanie analityka kredytowego do pozytywnej opinii o naszym projekcie. Musimy określić ile środków finansowych będzie nam potrzebne i jak je wykorzystamy. Najczęstszym błędem popełnianym w tej części opracowania są informacje o sposobie finansowania inwestycji. Najczęściej dotyczą przeszacowania przychodów i niedoszacowania nakładów inwestycyjnych oraz kosztów. Dlatego musimy przedstawić bardzo szczegółowy plan finansowy, zawierający zestawienie wszystkich kosztów. Bardzo ważne jest określenie naszego wkładu finansowego. Powinniśmy pamiętać, że w większości instytucji finansowych wymagalne minimum to 20%. Dla obecnie prowadzonej działalności musimy określić jej stan finansowy,  zobowiązania oraz terminy ich uregulowania.


Sprawozdania finansowe
Należy określić czy firma prowadzi pełną rachunkowość, książkę przychodów i rozchodów, czy też inną formę uproszczonej sprawozdawczości. To właśnie dzięki sprawozdaniom finansowym analityk określi wartość finansową firmy.
Przedsiębiorca prowadzący działalność gospodarczą jako osoba fizyczna powinien konsekwentnie oddzielić finanse firmowe od prywatnych. Najlepiej można to osiągnąć prowadząc osobne konta bankowe (patrz: konto prywatne w działalności gospodarczej). Rozdzielenie wydatków pokazuje, że właściciel ma kontrolę nad finansami firmy.  


Załączniki
Dołączane do biznesplanu załączniki muszą być zgodne z wymaganiami banku do którego składamy wniosek kredytowy. Dotyczy to np. prognoz finansowych – czy na cały okres kredytowania.


Przykładowy spis załączników dla dużej inwestycji, rozbudowy firmy produkcyjnej
- Środki trwałe. Amortyzacja
- Wartościowy plan sprzedaży. Zestawienie kosztów rodzajowych i kosztów finansowych
- Harmonogram spłat rat kapitałowych i odsetek
- Rachunek wyników
- Bilans
- Przepływy pieniężne
- Kształtowanie się podstawowych wskaźników ekonomicznych
- Struktura i dynamika rachunku wyników
- Zestawienie wyniku finansowego
- Zestawienie podstawowych danych o sytuacji majątkowej i finansowej  

Pisząc biznesplan należy pamiętać, że o przyznaniu kredytu nie decyduje ilość ale jakość. Nie ma więc większego sensu pisać elaboratów o niczym, wystarczy kliku stronicowy dokument który będzie zawierał wszystkie zagadnienia interesujące osoby analizujące i podejmujące decyzje. Przygotowując biznesplan starajmy się aby zawierał prawdziwe dane. W dobie powszechnego korzystania (także w bankach) z zasobów Internetu i możliwości szybkiej weryfikacji informacji, wpisywanie nieprawdziwych danych od razu skazuje wniosek kredytowy do odrzucenia.


 

powrót
 

Komentarze

 
 
Delonte
08.04.2016(17:28)
 
All of these articles have saved me a lot of hedaechas.
Mahaley
08.04.2016(04:28)
 
A simple and ininlltgeet point, well made. Thanks!
Bardo
28.03.2016(20:58)
 
If you wrote an article about life we'd all reach engtnhienmelt.
Województwa